Historik

Klubben

"Få städer har ett så fördelaktigt läge för en golfbana som Lund"

Citatet är hämtat från en informationsfolder som Lunds Akademiska Golfklubb gav ut redan 1937. Beskrivningen har inte blivit mindre aktuell med åren. Med sin närhet till Lund, 6 km från centrum, är platsen fortfarande unik.

1918-1936
Under tiden 1918 till 1925 användes området som övningsfält för Södra Skånska Infanteriregementet. Man anlade en skjutbana med skyttevall, markörgrav och kulfång. Efter regementets nedläggning uppstod en period när landskapet låg relativt orört och frågan om områdets framtid diskuterades.

Golfbanan räddar unik flora
Starka röster höjdes för att denna miljö måste skyddas från olika exploateringsförslag som framfördes i debatten, bland annat att ett antal egnahemsjordbruk skulle anläggas. Som en konsekvens av bevarandesträvandena skapades förutsättningar för anläggandet av den första niohålsbanan 1936.

Lunds Akademiska Golklubb - en garant för det natur- och kulturhistoriska arvet
Banan utvidgades till 18 hål 1956. Liksom vid anläggandet av den första banan fanns skyddsskäl till utvidgningen – ett syfte var att skydda de floristiskt unika slänterna mot Glomsbäcken. Idag ser klubben med stolthet att den lyckats i sin uppgift att inte bara bevara utan också främja detta och andra floristiskt viktiga områden. Klubben utgör en garant för att det natur- och kulturhistoriska arvet också i framtiden kommer att hävdas och skyddas.

Lunds Golfklubb
Lunds Golfklubb bildades 1925 av golfintresserade personer. Ordförande blev CG Hannibal Weibull. Lunds Universitets Idrottsförening, LUGI, bildade 1932 en golfsektion och det var denna som verkade för att en golfbana skulle anläggas på Kungsmarken. I bankommitéen satt då John "Jopas" Forsmann. När banan invigts 1936 samlades man till ett möte. På mötet bildades Lunds Akademiska Golfklubb. Förste ordförande i LAGK blev den legendariske John "Jopas" Forssman.

Studentgolf
Redan från början skapade klubben ett särskilt studentmedlemsskap. Ett av LUGIs syften var just att främja friluftsliv i golfens form för studenterna. Detta är en sedvänja som lever kvar än idag. Både Lugi och Universitetet har fortfarande var sin representant i styrelsen och studentgreenfeen lever fortfarande.

Det första klubbhuset
Intresset för golfspelandet var stort och den dåtida järnvägen anlade en hållplats vid golfbanan! Så man beslöt att bygga ett klubbhus och 1937 stod det klart. Invigningen bestod av att dåvarande kronprinsen, Gustaf Adolf spelade en match.

18 hål 1956
Banan utvidgades till 18 hål 1956. Liksom vid anläggandet av den första banan fanns skyddsskäl till utvidgningen – ett syfte var att skydda de floristiskt unika slänterna mot Glomsbäcken.

Dagsläget och framtiden
LAGK genomgick under 2004-2005 de kanske största förändringarna sedan det första klubbhuset byggdes 1937 och banan utökades med nio hål 1956. Under en dryg tolvmånadersperiod byggs en ny maskinhall, nytt klubbhus och alla greener byggdes om enligt USGA-standard.

Varför?
Kort sagt – något behövde göras. Livslängden på klubbhuset var långt mer än vad man kunde förvänta. Det var lappat och lagat under decennier. Arbetsmiljön för banpersonalen var ohållbar. I 20 år har man levt på dispens i dragiga och undermåliga lokaler. När man så 2003 äntligen fick klartecken för att man skulle få vara kvar på Kungsmarken inom överskådlig framtid, fanns inget att vänta på. Här skapas en miljö på bana och i byggnader, som ger medlemmar, personal, gäster, golfare och icke-golfare, en modern och fullödig upplevelse. Så det är med stor glädje och stolthet vi välkomnar dig till 2000-talets LAGK och Kungsmarken. Det är nu vi skapar framtiden för Lunds Akademiska Golfklubb och Kungsmarken. För generationer, i generationer. Välkommen till framtiden!

Banan

Bland biskopsborgar, blommor & bollar

Kungsmarken öster om Lund är ett unikt område. I tusentals år har olika kulturlandskap ersatt varandra. Den är, tack vare detta, också ett oersättligt arkiv över blomsterprakten i den i landet numera alltmer krympande ängsmarken.

De äldsta fynden
Området kan på olika sätt ha nyttjats under minst 2 500 år. De äldsta fynden, av vilka en del ibland utgör ett irritationsmoment för golfspelare på Kungsmarken, utgörs av järnålderslämningar som gravar, röjningsrösen, åkrar i form av så kallade. "Celtic Fields" samt stenformationer som kan tolkas som så kallade stensträngar med stöd för staketkonstruktioner. Landskapshistorien fortsätter med lämningar av ett tidigt medeltida odlingslandskap i form av så kallade ryggade åkrar.

Medeltiden
Under medeltiden ägde biskopen i Lund en stormansgård här, Biskopsborgen Glomstorp. Det är från denna tid Glomsjön härstammar. Den är helt enkelt en uppdämning av Glomsbäcken. När biskoparna inte längre aktivt använde området övertogs driften av Flyinge Kungsgård, som nyttjade området för slåtter av foder till de stora mängder hästar man födde upp.

1918-1936
Under tiden 1918 till 1925 användes området som övningsfält för Södra Skånska Infanteriregementet. Man anlade en skjutbana med skyttevall, markörgrav och kulfång. Efter regementets nedläggning uppstod en period när landskapet låg relativt orört och frågan om områdets framtid diskuterades.

Flora och fauna
En viktig konsekvens av den mycket långa hävden av området var att en unik ängsflora etablerats. Den rymmer bland annat ett tiotal orkidéarter, såsom Krutbrännaren, S:t Pers Nycklar och Adam och Eva. Här växer också den sällsynta smalbladiga lungörten, revsuga, humlesuga, brudborste, nattviol och många många fler. Det finns ca 400 arter att välja bland!
Se några exempel här!

Kungsmarken rymmer också ett rikt fågelliv. Storspov, brandkronad kungsfågel, tornfalk och den mäktiga gladan syns här.
Se en lista här!

Golfbanan räddar unik flora
Starka röster höjdes för att denna miljö måste skyddas från olika exploateringsförslag som framfördes i debatten, bland annat att ett antal egnahemsjordbruk skulle anläggas. Som en konsekvens av bevarandesträvandena skapades förutsättningar för anläggandet av den första niohålsbanan 1936.

Lunds Akademiska Golklubb - en garant för det natur- och kulturhistoriska arvet
Banan utvidgades till 18 hål 1956. Liksom vid anläggandet av den första banan fanns skyddsskäl till utvidgningen – ett syfte var att skydda de floristiskt unika slänterna mot Glomsbäcken.
Idag ser klubben med stolthet att den lyckats i sin uppgift att inte bara bevara utan också främja detta och andra floristiskt viktiga områden. Klubben utgör en garant för att det natur- och kulturhistoriska arvet också i framtiden kommer att hävdas och skyddas.